Pravidla ochrany osobních údajů

Ve zkratce by jste měli vědět, že vaše maily používáme k rozesílání obchodních sdělení. Pokud to už víte, tak by jste dále měli vědět, že tak činíme na základě oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládáme, že vás tyto informace i nadále zajímají. Pokud tomu tak není, tak se můžete kdykoliv odhlásit na konci našich mailových sdělení nebo po přihlášení v našem eshopu... Nebudeme se na vás zlobit, je to vaše právo :-)

A nyní, Pravidla ochrany osobních údajů řečí zákonů...

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je RockBaby s.r.o., IČ 03452794, se sídlem Pionýrská 17, 602 00, Brno (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Pionýrská 17, 602 00, Brno
Email: info@veselaopice.cz
Telefon: +420608355370

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
• Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
• Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
4. Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Podrobnosti o cookies jsou uvedeny cookies liště na webovém rozhraní. Používáním webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.
• Zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu. • Zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
• Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
• Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování hesel, zálohování databáze, proškolení personálu.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s pravidly ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito pravidly souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s pravidly ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Pokud bude změna vyžadovat souhlas subjektu osobních údajů, bude nová verze předložena k vyjádření, zda souhlasí či nikoli. Nebude-li souhlas dán, nebudou osobní údaje udělené pro souhlas nadále zpracovány a budou vymazány.
3. Správce je oprávněn tyto pravidla změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto pravidel Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace